top of page
Helpie-me-logo-190121-1.png

Allmänna 

Uppdragsvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som Helpie utför för sina klienter. Helpie bedriver sin verksamhet enligt de regler och principer som fastställts av FN (United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers).

1. Uppdraget och dess utförande

Klienten har tillgång till Helpies samlade kompetens i form av samtliga jurister. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett enskilt uppdrag. Helpie åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Helpie och inte som ett uppdrag för en enskild person.

Samtliga delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor.

Delägare och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som följer av tvingande regler.

Helpies rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats. Klienten kan därför inte använda sig av eller förlita sig på rådgivningen i en annan situation eller med ett annat syfte än det för vilket rådgivningen

lämnats. Om inget annat har avtalats uttryckligen och särskilt innefattar rådgivningen inte eventuella skattekonsekvenser.

Rådgivning i ett uppdrag avser endast svensk rätt. För det fall Helpie uttalar sig om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, sker detta endast upplysningsvis baserat på allmän kunskap och utgör det inte juridisk rådgivning, för vilken Helpie tar ansvar.

Helpie medverkar vid behov till att anlita juridisk expertis beträffande andra jurisdiktioner.

 

2. Arvode

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet,

brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet.

3. Fakturering

Helpie debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg.

Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Helpie har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

Betalningspåminnelse debiteras med 75 kr. Vid utebliven betalning har Helpie rätt att avbryta arbetet för klienten.

4. Rättsskydd och rättshjälp

I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det ankommer på klienten att informera Helpie om att sådan försäkring finns att tillgå.

För det fall klienten har rättsskydd har Helpie rätt att debitera och fakturera klienten arvode löpande i enlighet med Helpies sedvanliga arvodesnormer och faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsavtalet avräknas

sedermera. Klienten är således betalningsansvarig för eventuell skillnad mellan Helpies arvode och vad försäkringsbolaget erlägger.

I vissa fall kan klient, som anlitar Helpie som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

Helpie medverkar vid behov till att tillvarata klientens rätt till rättsskydd eller rättshjälp.

5. Betalning

Betalning av faktura ska ske senast inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller Helpie sig rätten att, efter meddelande härom,

upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

6. Förskott

Till täckande av arvode och omkostnader har Helpie rätt att debitera förskott. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

7. Identifiering av klienter m.m.

Enligt lag måste Helpie inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung.

Helpie kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett

uppdrag har inletts. Om Helpie inte erhåller begärd dokumentation, kan Helpie enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

Helpie är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt m.m. till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

8. Externa uppdragstagare

Helpie kan komma att anlita extern konsult i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara oberoende av Helpie. Helpie ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Helpie har föreslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att Helpie i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. För det fall Hlepie erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Helpie.

9. Ansvarsbegränsningar

Om annat inte avtalats är Helpie inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter

eller underlåtenhet från annan än Helpie eller dess personal.

Helpie är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Helpies arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de givits.

Helpie är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten, som en konsekvens av Helpies arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg.

Helpies ansvar gentemot klienten ska reduceras med belopp som klienten kan erhålla genom försäkring klienten har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som klienten har ingått eller är förmånstagare till.

Om flera rådgivare är ansvariga gentemot klienten för samma förlust eller skada, ska Helpies ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan i det aktuella fallet som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som Helpies arvode i storlek

förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade. Detta gäller även om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sina respektive delar av det totala kravet.

Helpie är inte ansvarig gentemot tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten eller tredje man använt Helpies arbetsresultat eller råd.

Helpies ansvar gentemot klienten är under alla förhållanden begränsat till 20 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken.

Om Helpie avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god sed, har Helpie inte något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Helpies ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdrags- villkor eller enligt särskilt upprättat avtal med klienten är tillämpliga även på Helpies delägare och övrig personal samt tidigare anställd personal.

10. Krav mot Helpie

Om klienten vill framställa krav mot Helpie ska detta ske så snart klienten efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att

klienten blivit eller borde ha blivit medveten om nämnda omständigheter och i vart fall inom tolv månader från Helpies senaste faktura eller betalning i uppdraget.

Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska Helpie ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att Helpie håller klienten skadeslös. Om Helpie inte får den rätten, påtar sig Helpie inte något ansvar för kravet.

11. Meddelanden

Helpie kommunicerar regelmässigt med klienter och andra involverade i olika uppdrag bl.a. per e-post. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Helpie inte tar något ansvar. För det fall klienten önskar att elektronisk kommunikation undviks i ett uppdrag,

ankommer det på klienten att lämna besked härom till i uppdraget ansvarig handläggare.

De åtgärder Helpie vidtar för att säkerställa bl.a. kommunikation via Internet kan medföra att e-post inte når adressaten. Klienten uppmanas därför att kontrollera att mera betydelsefull e-post har kommit fram till rätt mottagare.

12. Tvistelösning och tillämplig lag

Tvist som har samband med dessa allmänna uppdragsvillkor eller om någon fråga som rör Helpies uppdrag, ska avgöras av  tockholms Tingsrätt i första instans.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

 

 

GDPR

Helpie Law AB, som kan kontaktas via e-post law@helpie.me, (”Helpie”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som Helpie behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter

knutna till våra klientadministrativa system (exempelvis; namn, adress, telefonnnummer, personnummer/fördelsetid, nationalitet, ev motparter etc). Personuppgifterna samlas in från klienterna själv och vissa personuppgifter skapas av Helpie inom ramen för uppdragsförhållandet. Klienten tillhandahållande av personuppgifter och Helpies behandling av dessa personuppgifter är en förutsättning för att detta avtal ska kunna ingås och fullföljas. Ändamålen och de rättsliga grunderna för Helpies behandling av klientens personuppgifter

är följande:

 

1. Fullgöra skyldigheter enlig detta avtal och lag

Personuppgifterna behandlas för att Helpie ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och lag gentemot klienten (vilket utgör den rättsliga grunden för denna behandling). Det kan t.ex. handla om att tillvarata klientens intressen och kunna göra en jävsprövning.

 

2. Säkerhetsändamål

Personuppgifterna behandlas för att Helpie ska kunna vidta kontrollåtgärder i förhållande till

vem som lämnas rättsligt biträde och erhåller råd.

3. Administration och utvärdering av uppdragsförhålladnet

I tillägg till vad som angetts i punkt (1) och (2) ovan behandlar Helpie personuppgifterna för att i övrigt administrera, följa upp och utvärdera klientens uppdrag, t.ex. inom ramen för Helpies kompetensdatabas. Uppgifterna kan komma att delas med Helpies, partners, t.ex. bolag som arbetar med administration, försäkringsbolag och leverantörer. Som en konsekvens av ovan delningsaktiviter kan uppgifterna komma att överföras inom och utom EU/EES. Om arbetstagarens personuppgifter överförs till ett land, i vilket en adekvat

skyddsnivå för personuppgifter inte har bedömts föreligga, kommer Helpie att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa en sådan skyddsnivå. Arbetstagaren kan kontakta Helpie för information om vilka skyddsåtgärder som vidtagits i förhållande till

arbetstagarens personuppgifter och hur en kopia av sådana skyddsåtgärder kan erhållas. Klienten har rätt att av Helpie att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör klienten eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Klienten har vidare rätt att ge in klagomål avseende Helpies behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Personuppgifterna lagras av Helpie under den tid klientförhållandet varar, samt viss tid efter dess upphörande om det krävs enligt lag, föranleds av administrativa skäl eller för att Helpie ska kunna göra vederbörliga kontroller. Genom att godkänna detta avtal bekräftar klienten att denne informerats om hur Helpie behandlar personuppgifter.

United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

Basic Principles on the Role of Lawyers

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba
27 August to 7 September 1990

Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter alia , their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language or religion,

Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence,

Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,

Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel,

Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in particular, that legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners,

Whereas the Safeguards guaranteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights,

Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime,

Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession,

Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding professional standards and ethics, protecting their members from persecution and improper restrictions and infringements, providing legal services to all in need of them, and cooperating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest,

The Basic Principles on the Role of Lawyers, set forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers.

 

Access to lawyers and legal services

1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.

2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status.

3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources.

4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.

Special safeguards in criminal justice matters

5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence.

 

6. Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services.

 

7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or without criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight hours from the time of arrest or detention.

 

8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, but not within the hearing, of law enforcement officials.

Qualifications and training

9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.

 

10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.

11. In countries where there exist groups, communities or regions whose needs for legal services are not met, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or languages or have been the victims of past discrimination, Governments, professional associations of lawyers and educational institutions should take special measures to provide opportunities for candidates from these groups to enter the legal profession and should ensure that they receive training appropriate to the needs of their groups.

 

Duties and responsibilities

12. Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice.

 

13. The duties of lawyers towards their clients shall include:

(a) Advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;

(b) Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;

(c) Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where appropriate.

14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.

 

15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients.

Guarantees for the functioning of lawyers

 

16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.

17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.

18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients' causes as a result of discharging their functions.

19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with these principles.

 

20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.

 

21. It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable lawyers to provide effective legal assistance to their clients. Such access should be provided at the earliest appropriate time.

22. Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.

 

Freedom of expression and association

23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession.

 

Professional associations of lawyers

24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.

 

25. Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without improper interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and recognized professional standards and ethics.

 

Disciplinary proceedings

26. Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms.

 

27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice.

 

28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review.

 

29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these principles.

bottom of page